translate.google.com:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu
Zdrowie i Uroda » Psychiatrzy, psycholodzy i psychoterapeuci
Nauka » Ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie
Opis firmy
Poradnia Psychologiczno-Peadagogiczna w Olkuszu mieści się przy ul. Legionów polskich 3 w budynku Zespołu Placówek Oświatowych.

Jest placówką oświatową z ponad 40-letnią tradycją, działającą na terenie miasta i gminy Olkusz, miasta Bukowno, gminy Klucze i gminy Bolesław.

Poradnia nasza udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Udziela także rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Oferta firmy
Do najważniejszych zadań poradni należy:

*wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
*wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły
*profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
*terapia dzieci z niepełnosprawnością, zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami dysfunkcyjnymi, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin
*pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu oraz planowania kariery zawodowej, oraz wspieranie nauczycieli w realizacji zadań z tego zakresu
*prowadzenie edukacji prozdrowotnej w środowiskach wychowujących
*pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości, uzdolnień i mocnych stron uczniów
*udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością lub dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom
*prowadzenie terapii zaburzeń mowy u dzieci
*rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się
*wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami
*wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą
*udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i innym specjalistom udzielającycm pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach
*współpraca w organizowaniu i udzielaniu przez przedszkola i szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

W/w zadania realizujemy poprzez: opiniowanie, diagnozę, konsultację, terapię, psychoedukację, doradztwo, mediację, interwencję w środowisku ucznia oraz działalnośc profilaktyczno-informacyjną.

Słowa kluczowe
poradnia psychologiczno-pedagogiczna Olkusz, poradnia psychologiczno-pedagogiczna woj. małopolskie, pedagog Olkusz, psycholog Olkusz, logopeda Olkusz, wczesne wspomaganie rozwoju Olkusz, wczesne wspomaganie rozwoju woj. małopolskie, doradztwo zawodowe Olkusz, doradztwo zawodowe woj. małopolskie,
Fotografie
Legionów Polskich 3, 32-300 Olkusz
województwo Małopolskie
tel: 32 647 08 30
fax: 32 647 08 30
strona www: www.pppolkusz.szkolnastrona.pl
Imię, nazwisko:
Adres email:*
Nr telefonu:
Wiadomość:*
BiznesCenter.com.pl - Twoja firma w Internecie       strona główna | dodaj firmę | kontakt | logowanie | regulamin | mapa serwisu